Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi

ETİK İLKELER
Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, (amended in October 2013, www.wma.net) çerçevesinde hazırlanmış Etik Komisyon raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. Etik kurul onayı olmayan makaleler COPE’un Research, Audit and Service Evaluations kılavuzuna göre değerlendirilir. Bu tür makaleler, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonrasına etik kurul eksikliği gerekçesi ile reddedilebilir.

İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir. 

Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de dergiye gönderilmesi ve onayın çalışmanın yöntem bölümünde bildirilmesi gereklidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise uluslararası anlaşmalara uygun şekilde hazırlanmış (“Guide for the care and use of laboratory animals, 8. Versiyon, 2011” ve/veya “International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals, 2012”) etik kurul raporu gereklidir. Ayrıca; denek hayvanlara ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için uygulanan yöntemler açık olarak makalede belirtilmelidir. 

Hasta onamları, Etik Kurul raporun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi ana metin dosyasında yer alan yöntemler başlığı altında yazılmalıdır. 

İNTİHAL VE ETİK SUİSTİMALLER
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, intihal konusunda son derece hassastır. Dergiye gönderilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinde ya da yayına hazırlık aşamasında herhangi bir noktada bir benzerlik tespit yazılımı (CrossCheck tarafından iThenticate) tarafından taranmaktadır. 

Başkalarının önceki çalışmalarını (veya kendi çalışmalarınızı) tartışırken, lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olun.

Yazarların intihalin her türünden ve aşağıda örneklendirilen etik suistimal durumlarından kaçınması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Kendinden aşırma (self-plagiarism): Yazarın, herhangi bir atıf yapılmaksızın daha önce yayınlarından birebir şekilde alınan bölümleri ya da cümleleri ifade eder. İlgili bölümler ve cümleler size ait olsa dahi, gönderdiğiniz metin önceden yayınlanmış makalenizle kabul edilemez bir benzerlik içermemelidir.
Dilimleme (Salami slicing): Bir araştırmaya ait verilerin birden fazla makalede kullanılması anlamına gelir. Aynı hipotezi, çalışma grubunu ve yöntemi farklı makalelerde kullanmak kabul edilmemektedir.
Veri üretimi (Data fabrication): Veri toplanması ya da deneyler sırasında elde edilmemiş olan verilerin eklenmesi anlamına gelir. Sonuçlar ve sonuçların yorumlanması tamamlanmış veri setlerine dayandırılmalı ve makalede buna uygun şekilde sunulmalıdır.

Veri manipülasyonu/ Uydurma (Data manipulation/Falsification): Araştırma verisinin farklı bir etki yaratması amacıyla manipüle edilmesi, değiştirilmesi anlamına gelir. Veri manipülasyonu; görsellerin (mikrograflar, jeller, radyolojik görüntüler) değiştirilmesi, aykırı değerlerin ya da “uygun olmayan” sonuçların çıkarılması ve veri değişim noktalarının değiştirilmesini vb içermektedir.

ÖN BASKI (PREPRİNT)
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, önbaskı (preprint) makaleleri önceki yayın olarak değerlendirmemektedir. Başka bir deyişle, yazarlar makalelerini dergiye göndermeden önce bulgularını ticari olmayan bir ön baskı platformunda sunabilir ve tartışmaya açabilirler.

Yazarların, makale gönderimi sırasında çalışmanın bir ön baskı platformunda sunulduğunu, ön baskı DOI numarası ile dergiye bildirmeleri gerekmektedir. 

Makalenin Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi’nde yayınlanması durumunda, ön baskı makalenin bağlantısının güncellenerek yayınlanmış versiyona yönlendirilmesi yazarların sorumluluğundadır.

YAZARLIK
Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir. ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 kriteri karşılamasını önermektedir:
1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; 
2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak; 
3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak; 
4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların sorumluluğunu almasına ek olarak, diğer yazarların çalışmanın hangi kısımlarından sorumlu olduğunu da teşhis edebilmelidir. Ayrıca, yazarlar birbirlerinin katkılarının bütünlüğüne güven duymalılardır.
 
Yazar olarak belirtilen her kişi yazarlığın dört kriterini karşılamalıdır ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir. 

Yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hayalet ya da lütuf yazarlığın önlenmesini sağlamak amacıyla sorumlu yazarlar makale yükleme sürecinde http://turkjcardiovascnurs.org/ adresinden erişebilen Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formunu imzalamalı ve taranmış versiyonunu yazıyla birlikte göndermelidir. Yayın Kurulu’nun gönderilen bir makalede “lütuf yazarlık” olduğundan şüphelenmesi durumunda söz konusu makale değerlendirme yapılmaksızın reddedilecektir. Makale gönderimi kapsamında; sorumlu yazar makale gönderim ve değerlendirme süreçleri boyunca yazarlık ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini bildiren kısa bir ön yazı göndermelidir. 

Yazar Değişiklik Talepleri
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, yazar bilgilerini ve yazarlık sıralamasını yazarların başlık sayfasındaki beyanlarına göre değerlendirir.  Bu nedenle, yazar isimlerini eksiksiz olarak ve sonlandırılmış sırada göndermek yazarların sorumluluğundadır. Makale gönderiminden sonra dergiye iletilen yazarlıkla ilgili değişiklik talepleri (Yazar ekleme/çıkarma, yazar sıralamasında değişim vb) editör onayına tabidir. Yayın Kurulu bu konudaki talepleri inceleyerek COPE akış şemalarına uygun şekilde hareket eder.

Yazarlıkla ilgili değişiklik talepleri, değişikliğin nedeninin belirtildiği resmi bir yazı ile editör sekreterine gönderilmelidir. Değişiklik talebi yazısı tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalı ve değişikliğin tüm yazarlarca kabul edildiği beyanını içermelidir. Yayın Kurulunun değişiklik talebini onaylaması durumunda, yazarlar Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formunu güncel yazar listesine göre yeniden doldurarak dergiye göndermelidir. 

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi; gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep ve teşvik eder.

Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır. Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir.

 

ENGLISH
EISSN 2149-4975